Tallerupsøerne

Nyt smukt rekreativt område i Tommerup Stationsby

Af Martin Winther-Gaasvig
formand, Tommeruppernes Lokalråd, december 2019.

Her kommer Tallerupsøerne
Her kommer Tallerupsøerne. Foto: Assens Forsyning.

Klimaet i Danmark ændrer sig. Vi får hyppigere større regnskyl. De systemer vi har for afledning af regnvand har svært ved at følge med. Derudover har vi nogle rørlagte regn – og spildevandledninger som er udtjente. Alt i alt gør disse ting, at vi risikoen for oversvømmelser i byerne bliver øget.

Kommuner og forsyningsselskaber har lavet og laver planer for at klimatilpasse byerne for fremtidens belastninger. Her bliver ledninger skiftet ud, spildevand og regnvand separeres, kapaciteten højnes og der laves forsinkende foranstaltninger som kan aflaste spidsbelastningerne ved de store regnskyl.

Oversvømmet viadukt i Tommerup Stationsby

I den forbindelse er der flere løsninger man kan foretage sig. Der er de skjulte og de synlige. De skjulte kunne være større dimensioner på regnvandsledninger og underjordiske regnvandskassetter der kan rumme store mængder vand.

Men udover at løse en teknisk opgave med at reducere generne for de massive regnmængder, så tilfører disse løsninger som sådan ikke noget ekstra til de lokale områder.

Heldigvis har der, de seneste år, været øget fokus på, at klimatilpasningen af byerne skal skabe synergi mellem naturen og byrummet.

Der er allerede mange gode eksempler såsom blomstrende vej-bede, tørbassiner der kan bruges til skaterbane eller fodboldbane i tørtider, vådbassiner med permanent vandspejl m.fl.

Større biodiversitet ved nye søer.

Tallerupsøerne – attraktivt område

Der er ikke mange tilgængelige vandelementer i Stationsbyen i dag. Derfor vil en åbning af de rørlagte vandløb og regnvandssystemer give byen en ekstra dimension.

Der sker noget nærmest magisk, når man tilføjer vand til et miljø. Der er noget beroligende ved det rislende vand.
Vandet kan virke dragende og få folk ud i naturen.  

Der er blevet udarbejdet en regnvandsplan for Tommerup Stationsby.
Her er byen inddelt i fem områder Vest, Øst, Nord, Vissenbjerg og Lilleskov Teglværk.
I denne plan skal der i det østlige delområde etableres et stort område med tre åbne forsinkelsesbassiner som vådbassiner.

Der er i dag nogle naturlige lavninger hvor der tit står vand.
Assens Forsyning A/S har indkøbt et areal på ca. 7 hektar.
Det er planen at de naturlige lavninger skal udvides til søer med permanent stående vand (vådbassiner).

Delområde øst (regnvandsplan for Tommerup st.). Det trekantede areal øst for Assensbanen og syd for Vestfynsbanen planlægges rekreativt areal
Delområde øst (regnvandsplan for Tommerup st.). Det trekantede areal øst for Assensbanen og syd for Vestfynsbanen planlægges rekreativt areal

Netop i dette område giver det god mening, da det måske ikke har den store landbrugsmæssige kvalitet.

Vi kan forhøje de 7 hektar til et niveau, hvor det pludselig har en stor kvalitet som klimatilpasning, rekreativt areal og areal for øget biodiversitet for vandmiljø, dyre- og planteliv.

Det er så Tommeruppernes Lokalråds plan at tilføje området beplantning og rekreative kvalitet. Der er ikke fra anden side afsat midler til dette. Assens Forsyning A/S etablerer forsinkelsesbassiner og renoverer regnvandssystemer, men ud over dette vil der ikke komme elementer af rekreativ karakter.
Lokalrådet er derfor i gang med at søge midler til dette.

Vi ønsker nemlig at have et område der i stor grad kan benyttes af byens borgere. Et område der knytter flere naturområder sammen med stier og tillægger byen ekstra kvaliteter ved vandets element og en mangfoldig plante – og dyreliv.

Vi har mange ideer til forskellige faciliteter i området, men vi ønsker stadig at gøre dette på en måde så det forbliver et naturområde og de forskellige delelementer smelter sammen.

Visualisering af Tallerupsøer fra Regnvandsplan for Tommerup st. (Assens Kommune og Assens Forsyning a/s) set fra nord.

Igennem borger- og dialogmøder med kommunens og forsyningens arbejdsgruppe har lokalrådet og øvrige borgere givet input til elementer som Tallerupsøerne kunne indeholde. Disse input er implementeret i regnvandsplanen.

Der har været et ønske om at man ikke skal opfordres til at forcere den tilstødende produktionsmark og skov. Dette søges løst ved terrænregulering og beplantning og som det ses på Figur 2 at aktiviteterne hovedsageligt samles på den vestlige side af vandløb og søer.

Det ville være godt hvis man kan tage en gå – eller løbetur rundt i området, krydsende vandløbet. Der planlægges herfor stier rundt om arealet, der også bliver sammenhængende med stiforløb i Høgholtskoven og Kohaveskoven nord for vestfynsbanen via den asfalterede sti langs banen. Dette skaber noget af den sammenhæng som lokalrådet arbejder med at lave rundt om hele byen og i mellem de to Tommerupper.

Shelteranlæg ved Overmarksgården

Udover stier med bænke og broer over vandløbet ønsker vi på den vestlige side af søerne aktiviteter som naturlegeplads og naturfitness. Vi tænker i en platform ud over vandløbet med formidlingstavle om projekt, vandløb, dyre- og planteliv og en bjælkehytte med grønt tag hvor man kan nyde sin medbragte frokost.

Søerne skal aflaste udløbet til Brende Å og lede vandet fra Høgholtskoven udenom byen. Der kommer rigtigt meget vand fra den sydlige bydel og skov, der vil dermed være konstant rindende vand. Falder meget regnvand vil vandstanden i søer stuve op og de vil blive til én stor sø.

Arkæologiske forundersøgelser Tallerupsøerne 2019

Når der skal graves ud til klimasøer vil der være en masse jord til overs. Det forsøges at holde så meget jord som muligt inde på arealet. Det i dag kuperede terræn vil dermed blive forstærket og der vil blive etableret volde. Blandt andet vil der blive etableret volde udenom det foreslåede varmepumpeanlæg som vil afskærme dette visuelt og lydmæssigt.
Man vil også kunne tænke sig at der kunne blive etableret en kælkebakke i den sydlige ende af arealet. 

Naturen og det kuperede landskab i og omkring Tommerupperne er endestående. Her findes de højeste punkter på Fyn (Frøbjerg baunehøj 131 m, Dyred banke 123 m, Brændholt Bjerg 115 m). Det er dog ikke så synligt for den forbi passende.

Vi vil gerne at det nye rekreative areal ved Tallerupsøerne, når man kører forbi i toget imellem Fredericia og Odense, vil give et indtryk af det kuperede landskab og indtryk af et lokalsamfund som et godt sted at bo og opholde sig i.   

Tilkørslen fra Parkvej er blevet etableret, så vil der hen over de næste par år blive skabt et stort enestående areal som vi er sikker på vil give genklang i hele Danmark som et enestående eksempel. Vi tror på at arealet vil blive flittigt benyttet af byernes borgere, idrætsudøvere, skoleelever, spejdere, brugere af skinnecykler og turister.

Søer ved Kirkebjerg i Tommerup

Der er gode erfaringer og inspiration at hente fra det nyligt etablerede projekt, klimasøerne på Kirkebjerg i Tommerup by.

Tommmerupperne plantede selv træer ved klimasøerne i Tommerup Syd i 2019.

Her er det rørlagte vandløb fra Rævedamsafløbet, blevet blotlagt og der er skabt et rekreativt areal med forsinkelsesbassiner, hvor regnvandet ledes til og renses før det ledes ud i det bugtende åbne vandløb.
Ud over at man har lavet et teknisk anlæg, der skal klimatilpasse byen, er der skabt rekreative arealer med stier, frugttræer og buske, bålhytte mm.

Genåbnet vandløb på Kirkebjerg 2019.
Klimasø graves ud

Man har tillige skabt et areal hvor biodiversiteten i både vandløb og beplantning bliver øget. Nu er der blandt andet skabt mulighed for at ørreder kan svømme op i vandløbet og gyde.

Projektet har også skabt fællesskab da en stor gruppe frivillige borgere, ledt af lokalrådet har plantet i alt 163 planter. Hovedsageligt frugttræer og frugtbuske.

Projektet er tilmed kommet med i det fine selskab ”Klima100”. Realdania publikation over de 100 bedste klimaløsninger i Danmark. Kirkebjerg er her et ud af 10 projekter indenfor kategorien Klimatilpasning ved åer, vandløb og søer.

Projektet bliver indviet en gang i foråret i 2020.

Vi håber på, at vi kan få skabt et lige så godt område ved Tallerupsøerne og at vi får held med at skaffe de fornødne midler.

Luftfoto klimasø Tommerup
Sådan så luftfoto ud over klimasøerne ved Kirkebjerg i juli 2019

Med venlig hilsen

Martin Winther-Gaasvig

Bestyrelsesformand, Tommeruppernes Lokalråd

Artiklen er bragt første gang i hæftet Jul i Tommerup, som udgives af Lions Club, Tommerup

Back to Top