Penge til stisystem mellem Tommerupperne

Et stisystem mellem Tommerupperne har længe stået på lokalrådets ønskeseddel

Nu har Assens Kommune bevilget 200.000 kroner til projekterne.
Pengene kommer fra Lokalsamfundspuljen 2018.

Der er tale om flere stier. De første skal gå langs eller på Assensbanen og mellem Overmarksgården og Høgsholtskoven.

Der er allerede gode snakke med lodsejere igang – for det er naturligvis vigtigt at dem der skal have stier på deres jord, frivilligt vil være med. Der har også været møde med Lilleskov Teglværk som driver skinnecyklerne.
Selvom der nu er 200.000 kroner til at komme i gang med, kræver bevillingen at vi finder flere penge til projektet.

Det er den første store donation til Tommeruppernes Lokalråd.

Vi er utroligt glade

Lokalrådformand Martin Winther-Gaasvig fortæller:
“Vi er utroligt glade for bidraget. Der er stadig et stykke vej endnu. Det er et stort projekt vi vil stable på benene. Med bevillingen fra Kommunen kan vi nu søge andre midler.
Det er jo tit således at det er lettere at få midler når man kan vise at andre også har støttet. Så nu skal vi sætte gang i processen, både med opstart og at søge om flere midler.”

Desuden kræver det masser af frivilligt arbejde med at planlægge og etablere stierne.

Det er arbejdsgruppen Bæredygtighed der har udformet ansøgningen til Plan og Kultur i Assens Kommune.

Vil du være med så kontakt Lokalrådet her.

Stisystem skal gå ved banen

Skinnecykelrute

Projektet beskrivelse og formål

Projektets formål er overordnet at skabe bedre sammenhæng imellem Tommerupperne og
imellem byerne og naturen.
Tommeruppernes lokalråd har over længere tid arbejdet med strategier for at binde byerne bedre sammen og skabe sammenhæng imellem eksisterende stisystemer, således vi kunne få et
fuldstændigt sammenhængende stisystem imellem og rundt om Tommerupperne.

De 2 stiprojekter vi vil gå i gang med i 2018 er:

1. Assensbanen imellem Tommerup station til Tommerup by og helt frem til Kivmosevej ved Femtninge skoven. Denne etableres som en natursti tiltænkt gående, løbende og skinnecykler.
Grovcykler kan også færdes her, men det er ikke tiltænkt som en decideret cykelsti. En sådan findes allerede ad Sortebrovej.

2. Stiforbindelsen Overmarken
Denne går langs skel overfor børneinstitutionen Overmarksgården og rammer ind på den eksisterende cykelsti langs Sortebrovej ud for
hvor skovkanten begynder for Høgholtskoven ved Sortebrovej 42.
Denne sti er tiltænkt som en sikker forbindelse for gående, løbende og cykellister. I dag er krydset ved Sortebrovej/Skovsstrupvej et meget farligt kryds at færdes i for bløde trafikanter, der er også pladsmæssige problemer i at udvide dette.

Stien langs Assensbanen og stien imellem børneinstitutionen Overmarksgården og Høgsholtskoven er en del af Tommeruppernes lokalråds overordnede plan om at binde byerne Tommerup stationsby og Tommerup by tættere sammen og skabe bedre forbindelser mellem by, natur og eksisterende stisystemer.

Projektet skal styrke branding, mobilitet, bosætning, bæredygtighed, turisme, natur samt at knytte bånd mellem syd og nord. Alle punkter der er fokusområder i Tommeruppernes lokalråds strategi .

Overmarkstien

Formålet med Overmarksstien er at skabe en mere sikker adgang til børneinstitutionen. At vi kan skabe en forbindelse til den nye udstykning ved Overmarken og rundt om den vestlige del af Tommerup Syd. Forbindelsen vil skabe bedre forbindelse mellem byerne og til fritidsaktiviteter ved Fyrtårn Tommerup.

Projekt stistykke Overmarken ind i skoven.

I dag er vejen til børneinstitutionen Overmarksgården ikke særlig sikker på cykel, når man cykler op ad Skovstrupvej. Vi ønsker, at borgerne i fremtiden kan komme til institutionen på cykel fra nord og fra syd uden at komme ud på de store befærdede veje. Det vil kunne øge trygheden gevaldigt.

Stien tænkes at skulle falde ind i naturen så meget som muligt. Det kunne være en sti med grusbelægning. Se eksempler på fig. 5. Stien skal dog være af en sådan beskaffenhed, at cyklister, barnevogne, løbere og fodgængere sikkert kan færdes her.

Der har været snak med Tommerup Keramiske Værksted om evt. etablering af en skulptursti.
Denne kunne evt. etableres ved Overmarkstien. Men dette arbejder lokalrådet videre med.

Assensbanestien

Formålet med at opgradere forbindelse på Assensbanen er at danne en østlig forbindelse mellem byerne samt at øge tilgangen til den skønne natur langs Assensbanen, som nu kun er for skinnecyklerne.

Til at begynde med vil stien etableres ved at fylde grus/knust beton mellem svellerne, således at der bliver skabt et plant underlag overalt langs banen. Stien mellem skinnerne vil flere steder kunne suppleres med en sti ved siden af skinnerne.

Der er planer om at skabe platforme enkelte steder langs Assensbanen, eksempelvis ved udsigten over det store solvarmeanlæg mellem byerne.
Skiltningen til stien og til skinnecyklerne skal forbedres ved indgangene til stien ved Tommerup stationsbygning og ved Knarreborg stationsbygning.

Desuden arbejdes der på at skabe bedre toiletforhold til turister og lejere af skinnecykler. Dette kunne eventuelt være ved stationsbygningen i Tommerup og/eller ved den gamle stationsbygning i Knarreborg.

Tids‐ og handlingsplan

Så snart der er givet tilkendegivelse om midler vil planlægningen af udførelsen gå i gang.
Det er sandsynligt, at selve udførelsen vil kunne gå i gang omkring sommer 2018 og være færdig omkring
efterår 2018.
Arbejdet beror på frivilligt arbejde. Der må derfor påregnes, at udførelsen sker
periodevis og i weekender.

Stisystem Tommerup

Oversigt over ideer til stisystemer

Back to Top