Tilmelding til generalforsamling

Tilmelding til generalforsamling

Tommeruppernes Lokalråd holder almindelig generalforsamling torsdag den 19. november kl. 19:00.

På grund af covid-19 holdes generalforsamlingen både online og fysisk i Fyrtårn Tommerup. Der kræves i år tilmelding til begge typer deltagelse.
Kun dem der er tilmeldt kan deltage, og vil modtage information om hvordan de deltager online.

Hvis du har tilmeldt dig før 6. november bedes du tilmelde dig igen. Der var desværre en fejl på siden.

Forslag til vedtægtsændringer eller andre henvendelser sendes til formand@tommerupperne.dk.
Martin Gaasvig-Winther kan også kontaktes på telefon 60 61 22 13.

Udpluk af vedtægterne

§ 3 Generalforsamling
Stk. 1. Lokalrådets øverste myndighed er generalforsamlingen. Lokalrådets bestyrelse
vælges på en årlig generalforsamling, der afholdes i 4. kvartal.
Generalforsamlingen skal offentliggøres skriftligt med 14 dages varsel i relevante lokale medier.
Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være
fremsendt 7 dage før mødets afholdelse. (12/10-2020)
Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af lokalrådets bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (valg af stemmetællere)
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Stk. 3. De, på generalforsamlingen, behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvor hvert medlem har én stemme.
Stk. 4. Borgere fra 16 år, der er fastboende i Tommerupperne, samt erhvervsdrivende (virksomheder og foreninger med adresse i Tommerupperne) og har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, kan lade sig opstille på generalforsamlingen, hvor de kan vælges. Kandidaterne bør kort redegøre for deres synspunkter vedrørende deres eventuelle virke i lokalrådets bestyrelse.
Stk. 5. En kandidat skal være til stede på generalforsamlingen for at kunne vælges.
Stk. 6. Vedtægtsændringer skal foreligge skriftligt til dagsordenen for generalforsamlingen og vedtages med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer.

Back to Top